Distances līgums

Tā kā www.amper.lv  piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp Pircēju un SIA “Art Electric", reģ.Nr.40003968874 (turpmāk tekstā- Pārdevējs) tiek slēgts Distances līgums.

1. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

3. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

4. www.amper.lv visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā;

5. Preču Apmaksas veidi un kārtība norādīti sadaļā Apmaksa un Piegāde;

6. Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkārīgi no piegādes veida un izvēlētās preces ( sk.sadaļu Apmaksa un Piegāde);

7. Lai varētu izmantot internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējs var izvēlēties, vai iegādāties preces bez reģistrācijas vai ar reģistrāciju;

8. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus:

9. Piegādāto preču nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar abpusēju preču pavadzīmes parakstīšanu. Saņemot preci, Pircējam ir rūpīgi jāpārbauda, vai preces, to daudzums, komplektācija un marķējums atbilst preču pavadzīmei, un vai precēm (iepakojumiem) nav ārēju bojājumu.

10. Parakstot preču pavadzīmi, viss risks par preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju un atbildība par preču glabāšanu pāriet Pircējam.

11. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par to ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība e-pasta vēstulē, kuru jānosūta uz info@amper.lv. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad ir saņemts paziņojums, un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

11. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē.

12. Ja Pircējs nav nodrošinājis 11. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi vai atgriešanu radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.